Get Adobe Flash player

Przedszkole nr 40

dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

w Gdańsku


Przedszkole przyjmuje dzieci  od 3- go roku życia na podstawie Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego wydanego przez rejonową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością:

 • intelektualną różnego stopnia
 • ruchową, w tym z afazją
 • sprzężoną
 • autyzmem

Dzieci uczęszczające do przedszkola zwolnione są z opłaty stałej, rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia dziecka.

Nasza wyjątkowa placówka mieści się w parterowym budynku dostosowanym do potrzeb dzieci, otoczonym pięknym ogrodem, z dala od zgiełku i hałasu ulicznego, w pobliżu Parku im. Jana Pawła II. Posiadamy trzy sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata, gabinet psychologa i neurologopedy.

Atutem jest to, iż mamy własną kuchnię. Dzieciom zapewniamy cztery posiłki dziennie. Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu.

Dodatkową zaletą jest dogodna lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej (pętla tramwajowa na Zaspie).

Przedszkole jest bardzo kameralne, dzieci i rodzice nie są tu  anonimowi.


Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.30 do 16.30

W przedszkolu zorganizowane są 3 oddziały przedszkolne. Grupy liczą 5-6 dzieci. W każdej grupie pracują nauczyciele (oligofrenopedagodzy) oraz pomoc nauczyciela. Codziennie wychowankowie uczestniczą  w zajęciach prowadzonych indywidualnie oraz w mniejszych zespołach.


Priorytetem działalności naszej placówki jest wszechstronny rozwój każdego dziecka poprzez wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje w zakresie możliwości psychoruchowych i kompetencji społecznych.

Cele i zadania przedszkola

 • Podejmowanie działań wspierających wszechstronny rozwój dziecka
 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Zaangażowanie rodziców w realizację zadań przedszkola.
 • Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Praca z każdym dzieckiem prowadzona jest na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET), który jest opracowany przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. IPET uwzględnia treści i zadania programowe wynikające z autorskich programów opartych na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN jak i zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W pracy z dziećmi, nauczyciele i specjaliści wykorzystują metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych oraz możliwości dziecka.


Ważnym elementem działań naszego przedszkola jest integracja ze środowiskiem lokalnym. Dbamy o regularne  spotkania z dziećmi z zaprzyjaźnionych przedszkoli , szkół i innych placówek w ramach zajęć  integracyjnych,  przedstawień teatralnych, jasełek i wspólnych imprez.

Oferujemy

– pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców

-  pomoc logopedyczną i naukę komunikowania się z wykorzystaniem metod AAC

-  zajęcia fizjoterapii z elementami Integracji Sensorycznej

- gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną

- zajęcia w Sali Doświadczania Świata

- zajęcia Terapii Wzroku i Słuchu

- zajęcia dydaktyczne w grupie

- raz w tygodniu zajęcia na basenie ( z rodzicami)

– zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne prowadzonych dla dzieci i ich rodziców

- zajęcia sobotnie ,,Czas dla rodziców” dla dzieci z rodzicami

- zajęcia dogoterapii


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie organizowane jest dla dzieci na podstawie Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Rodzice składają do dyrektora prośbę o zorganizowanie zajęć wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dzieci w wieku przedszkolnym: z różnymi zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dziecko w naszym przedszkolu jest:

 • Zaradne
 • Radosne, otwarte na świat i ludzi
 • Aktywne
 • Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce