Get Adobe Flash player

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice będą mieli czas do 10 maja do godz. 15.00. Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – www.edu.gdansk.pl.
Co ważne rodzice muszą złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dowozy dzieci niepłnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018

Wydział Rozwoju Społecznego informuje, że wnioski o przyznanie dowozu mikrobusami dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych lub ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego należy składać od dnia 3 kwietnia 2017r. do dnia 28 kwietnia 2017r. w przedszkolu, szkole lub ośrodku, do którego uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Wnioski, spełniające kryteria określone w ustawie  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zostaną rozpatrzone w maju 2017r. przez Komisję powołaną przy Wydziale Rozwoju Społecznego.

Formularz wniosku można pobrać jak poniżej:

  • w sekretariatach przedszkoli, szkół i ośrodków – w formie druku.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Zapraszamy do Przedszkola

Do Przedszkola nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Gdańsku zapraszamy dzieci z:

- niepełnosprawnością intelektualną;

- niepełnosprawnością ruchową ( w afazją);

- zespołem Downa;

- autyzmem;

- niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ponadto w przedszkolu prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Na zajęcia mogą uczęszczać wszystkie dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

Zachęcamy do zapisywania dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania również te, które na co dzień uczęszczają do przedszkoli masowych. W ramach wczesnego wspomagania oferujemy kompleksową terapię dostosowana do zaleceń:

- zajęcia z psychologiem;

- zajęcia z neurologopedą;

- zajęcia z rehabilitantem;

- zajęcia z pedagogiem specjalnym.